تامین ماسه ریخته گری

جهش تولید در صنعت ریخته گری کشور - خرداد ماه 1399

ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش و ایجاد اشتغال توانسته در پاسخ به صنعت ریخته گری کشور قدم مثبت و موثری را بردارد.


© Copyright 2019. All rights reserved.